Rprofile: Personalitzar els packages que es carreguen a l’inici

Quan inicies una sessió d’R, per defecte es carreguen un conjunt de packages. Normalment són el base, mes els següents datasets, utils, grDevices, graphics, stats i methods. Pots comprovar quins són els que se’t carreguen per defecte fent la següent instrucció:

 getOption("defaultPackages") 

Pots modificar els packages que es carreguen a l’inici d’una sessió d’R has d’anar al fitxer Rprofile que normalment es troba:

 • Library/Frameworks/R.framework/Versions/2.14/Resources/library/base/R [Mac OS X]
 • C:\Archivos de programa\R\R-2.14.1\library\base\R [Windows]
 • /usr/lib/R/library/base/R/Rprofile [Linux] (Actualització gràcies al comentari del Tim)
El fitxer Rprofile conté molts paràmetres d’inicialització que podeu adaptar-los a les vostres necessitats però per personalitzar els packages a carregar heu de buscar el codi següent:
local({dp <- as.vector(Sys.getenv("R_DEFAULT_PACKAGES"))

if(identical(dp, "")) # marginally faster to do methods last

dp <- c("datasets", "utils", "grDevices", "graphics",

"stats", "methods")

else if(identical(dp, "NULL")) dp <- character(0)

else dp <- strsplit(dp, ",")[[1]]

dp <- sub("[[:blank:]]*([[:alnum:]]+)", "\\1", dp) # strip whitespace

options(defaultPackages = dp)

})

Llavors cal modificar la línia de codi que hi ha:

 dp <- c("datasets", "utils", "grDevices", "graphics","stats", "methods") 

i la ampliem amb els packages que utilitzem habitualment, com poden ser el plyr o el ggplot2

 dp <- c("datasets", "utils", "grDevices", "graphics","stats", "methods", "plyr", "ggplot2") 

i a partir de que guardeu el fitxer i reinicieu l’R  ja els tindreu carregats plyr i ggplot 2 cada cop que inicieu l’R. Per més detalls, llegir el següent enllaç al CRAN.

PS: Algú em pot dir on està l’Rprofile en Linux? Actualitzaria el post.

Lluís Ramon, RUGBCN

2 responses to “Rprofile: Personalitzar els packages que es carreguen a l’inici”

 1. Tim Riffe says :

  en Linux està aqui:
  /usr/lib/R/library/base/R/Rprofile

  gràcies per al post!

 2. Lluís Ramon says :

  Merci Tim,

  Ara actualitzo el post.

  Ciao!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: