Evolució del preu de l’electricitat

Com cada any s’incrementa el preu de la llum, he pensat comparar el que paguem per l’electricitat respecte als nostres veïns europeus i mirar l’evolució dels darrers anys.

Les dades les agafo d’Eurostat, les importo amb el package SmarterPoland i faré l’evolució amb ggplot2.

Què és Eurostat?

Agafant la definició de la wikipedia directament:

L’Eurostat (en anglès: Statistical Office of the European Communities) és l’oficina estadística de la Comissió Europea, que produeix dades sobre la Unió Europea (UE) i promou l’harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres.

Package SmarterPoland

Amb l’R moltes vegades val la pena provar sort a google i veure si algú ja ha fet el que intentes realitzar. En el meu cas, importar dades d’Eurostat a l’R. Amb un nom poc intuïtiu hi ha el package SmarterPoland que ens fa la feina d’importar les taules d’Eurostat a l’R a la perfecció.

El package té molt poques funcions, i si tens el codi de la taula d’EuroStat amb getEurostatRCV te la importa a l’R. Pots donar una ullada a tot el que es pot agafar d’Eurostat amb getEurostatTOC.

library("SmarterPoland")

## Loading required package: reshape
## Loading required package: plyr
## 
## Attaching package: 'reshape'
## 
## The following objects are masked from 'package:plyr':
## 
##   rename, round_any
## 
## Loading required package: rjson


tmp <- getEurostatTOC()
head(tmp)

##                               title
## 1                        Database by themes
## 2                 General and regional statistics
## 3     European and national indicators for short-term analysis
## 4         Business and consumer surveys (source: DG ECFIN)
## 5               Consumer surveys (source: DG ECFIN)
## 6                     Consumers - monthly data
##    code  type last.update.of.data last.table.structure.change
## 1   data folder                        
## 2  general folder                        
## 3  euroind folder                        
## 4  ei_bcs folder                        
## 5 ei_bcs_cs folder                        
## 6 ei_bsco_m dataset     31.01.2014         30.01.2014
##  data.start data.end values
## 1             NA
## 2             NA
## 3             NA
## 4             NA
## 5             NA
## 6  1985M01 2014M01   NA

dim(tmp)

## [1] 7736  8

table(tmp$type)

## 
## dataset folder  table 
##  4864  1342  1530

Com que hi ha tantes taules i datasets, per trobar el preu de l’electricitat, he buscat a Eurostat primer a la secció d’energia mirant les taules principals i escollint Electricity prices for household consumers que té codi ten00115. Ho importem a l’R de la següent forma:

preu_elec <- getEurostatRCV("ten00115")
head(preu_elec)

##  currency unit indic_en geo time value
## 1   EUR KWH   MSHH AL 2002   NA
## 2   EUR KWH   MSHH AT 2002 0.0932
## 3   EUR KWH   MSHH BA 2002   NA
## 4   EUR KWH   MSHH BE 2002 0.1137
## 5   EUR KWH   MSHH BG 2002   NA
## 6   EUR KWH   MSHH CY 2002 0.0845

summary(preu_elec)

## currency  unit   indic_en    geo      time     value   
## EUR:456  KWH:456  MSHH:456  AL   : 12  2002  : 38  Min.  :0.04 
##                 AT   : 12  2003  : 38  1st Qu.:0.09 
##                 BA   : 12  2004  : 38  Median :0.11 
##                 BE   : 12  2005  : 38  Mean  :0.11 
##                 BG   : 12  2006  : 38  3rd Qu.:0.13 
##                 CY   : 12  2007  : 38  Max.  :0.23 
##                 (Other):384  (Other):228  NA's  :81

Evolució amb ggplot2

Per fer gràfiques amb l’R, és molt recomanable la llibreria ggplot2. Tot i que inicialment pot ser una mica complicada, un cop ho tens per la ma resulta molt pràctica. Si us decidiu a provar-la, us afegeixo un taller de ggplot2 que vam fer a les IV Jornadas de usuarios de R.

library(ggplot2)

# Creem una variable pais que ens diferenciara Espanya, la mitjana UE27 i la
# resta de paisos.
preu_elec$Pais = ifelse(preu_elec$geo == "ES", "Espanya", "Paisos UE")
preu_elec$Pais = ifelse(preu_elec$geo == "EU27", "EU 27", preu_elec$Pais)

# Cada linia blava representa un pais amb dades a EuroStat
qplot(time, value, data = preu_elec, group = geo, geom = "line", colour = Pais, 
  size = Pais) + scale_size_manual(values = c(2, 2, 0.4))

## Warning: Removed 78 rows containing missing values (geom_path).

Evolucio preu electricitat

Mirem quins són els 5 països amb l’electricitat més elevada.

# L'any 2013 està amb un espai al final.
cond <- preu_elec$time == "2013 "
preu_elec_13 <- preu_elec[cond, ]

head(preu_elec_13[order(preu_elec_13$value, decreasing = TRUE), ], 5)

##   currency unit indic_en geo time value   Pais
## 424   EUR KWH   MSHH CY 2013 0.2277 Paisos UE
## 438   EUR KWH   MSHH IE 2013 0.1951 Paisos UE
## 431   EUR KWH   MSHH ES 2013 0.1752  Espanya
## 456   EUR KWH   MSHH UK 2013 0.1658 Paisos UE
## 446   EUR KWH   MSHH MT 2013 0.1615 Paisos UE


# Xipre, Irlanda, Espanya, Regne Unit i Malta

Conclusions

 • L’any 2013 tenim medalla de bronze al preu de l’electricitat a Europa. Només ens supera Xipre i Irlanda.
 • El preu de l’electricitat a Espanya s’ha incrementat un 74,5% des de l’any 2007. Mentre que la mitjana del preu a la UE27 s’ha incrementat un 17,3% des de l’any 2007.
 • Quan l’economia espanyola anava bé pagàvem menys que la mitjana europea per l’electricitat, llavors el preu estava estabilitzat amb pocs increments d’un any a un altre. En plena crisi el preu es dispara any rere any i paguem molt més que la mitjana europea.
 • A sobre i per empitjorar encara més les coses, a les dades d’Eurostat no es contempla el dèficit tarifari.

PS: Quan escrivia el post hi havia problemes a l’obtenir les dades perquè el servidor d’eurostat estava caigut. Suposo que no és habitual però per si de cas mireu que funcioni 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: